POLITYKA PRYWATNOŚCI GAMET S.A.

  

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Gamet S.A. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych: https://sklep.gamet.eu/, http://www.gamet.eu/, http://www.decoris.eu

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę internetową (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Gamet S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

2.1  Gamet S.A. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 

2.2Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte
w umowach, jak również inne zebrane przez Gamet S.A. dane osobowe klientów
i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

 

3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

3.1Dane osobowe są wykorzystywane do celów założenia i obsługi kont użytkowników serwisu,  realizacji umów zawartych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Gamet S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Gamet S.A. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  • zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
  • zasada 4 – dokładne i aktualne;
  • zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
  • zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
  • zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;
  • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe  Gamet S.A. zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

1)       formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów zakładania kont użytkowników, kontaktowych, zgłoszenia pytań, oraz wyrażenia uwag;

2)       kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

3)       dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Gamet S.A. nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

4)       podczas korzystania z zasobów strony internetowej - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "Cookies” Więcej o Cookies w „Polityce Cookies” . 

6. Prawa użytkownika

6.1  Gamet S.A. respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

6.2 Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia w sposób określony przez Gamet S.A.

6.3 W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw, jeżeli jest to możliwe, jest uwzględniany.

6.4 Użytkownika korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

6.5 Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:

Gamet S.A. oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest
to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Gamet S.A. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym dla celów reklamowych opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchów w serwisie, monitorowania oglądalności serwisu.

8. Przekazywanie poza obszar Europy

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

9. Obowiązywanie. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

9.2. Na zmiany w polityce ochrony prywatności Gamet S.A. mogą mieć wpływ zmiany
w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki.
O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej: https://sklep.gamet.eu/, http://www.gamet.eu/, http://www.decoris.eu/.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.